دانلود
Stick Hero
چوب را طوری بکشید که بتوانید روی سکوها راه بروید.