دانلود
Color Match
مربع های همرنگ را به هم متصل کنید، برای این کار مربعهای افقی، عمودی و زیگ زاگی را در نظر بگیرید.