دانلود
Brick Out
هدف این بازی تخریب تمام اجرها و پرتاب تقویتی ها برای عبور از یک مرحله و رفتن به مرحله دیگر است.