دانلود
Tom Skate
تام یک گربه است که در راه خانه اش که در شهر واقع شده باید از موانع دور بماند و تاجایی که می تواند سکه جمع کند.این بازی ماجراجویانه با حرکتهای ساده است.