دانلود
Dotted Alphabet
الفبای نقطه دار یک بازی یادگیری برای کودکان است. نقاط را به هم متصل کنید تا هرکدام از آنها الفبای انگلیسی را از A تا Z شکل دهد.