دانلود
Stick Walker
صفحه را لمس کنید و انگشت خود را روی آن نگاه دارید تا چوب بزرگ شود و شکاف را پر کند و به کاراکتر خود کمک کنید تا عبور کند.