دانلود
Sling Birds
به پرنده خود شلیک کنید و سپس پرواز کنید. 4 پرنده برای شلیک کردن دارد. از دو حالت ارائه شده برای بازی که دو دنیای متفاوت است، لذت ببرید.