دانلود
Sky Dog
روی صفحه ضربه بزنید تا بپرید. سگ می تواند به پشت پرنده ها بپرد و تاجایی که ممکن است دور برود تا امتیاز به دست آورید.