دانلود
Modern Pong
.باید توپ را داخل حلقه نگاه دارید تا امتیاز به دست آورید