دانلود
Jumping Sheep
گوسفنده پرشی یک بازی اعتیاد آور است، صفحه را لمس کنید و گوسفند را حرکت دهید.