دانلود
Jump Guy
این دوست کوچک را کنترل کنید و به هدف دست یابید. هرچقدر سریعتر باشید، ستاره های بیشتری دریافت می کنید. از شکافها و موانع عبور کنید.